หน่วยงาน โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน ไม่ใช่โรคที่สามารถทำให้คนถึงแก่ชีวิตได้ แต่เป็นสาเหตุเบื้องต้นที่นำไปสู่โรคอื่นที่ทำให้เสียชีวิต ที่แน่ๆ คือสามารถทำให้การดำเนินชีวิตของผู้ป่วยไม่สามารถเป็นไปอย่างปกติได้ เพราะต้องมีการจำกัดพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนและทำให้โรคเบาหวานมีอาการหนักมากขึ้นกว่าเดิม

ทั่วโลกมีผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานเป็นจำนวนกว่า 371 ล้านคน และมีจำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี เฉพาะในประเทศไทย ในปี 2556 มีจำนวนผู้ป่วยที่คาดการณ์ไว้ว่าน่าจะประมาณ 3.5 ล้านคน มีคนป่วยเป็นโรคเบาหวานที่เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 8,000 คน เฉพาะผู้ป่วยที่ได้เข้ามารับการดูแลในสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขมีจำนวน 674,286 คน (ข้อมูลปี 2555 จากกระทรวงสาธารณสุข) นั่นเป็นเพราะว่า ยังมีคนอีกจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ที่ยังไม่รู้ตัวว่าตนเองป่วยเป็นโรคเบาหวาน เนื่องจากไม่ได้เข้ารับการตรวจหรือไม่มีเวลาที่จะดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง เฉพาะผู้ป่วยที่มีอยู่ในความดูแลของสถานพยาบาลก็ทำให้สูญค่าใช้จ่ายในการรักษาถึงปีละ 47,956 ล้านบาท

ในระดับสากลมีหน่วยงานที่ควบคุมดูแลในการจัดการโรคเบาหวานคือ องค์การสหประชาติ (UN) ร่วมกับ องค์การอนามัยโลก (WHO) และสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ (IDF) ซึ่งมีการรวบรวมสถิติ การค้นคว้าข้อมูลเพื่อรักษาโรคเบาหวาน และเผยแพร่ข้อมูลในระดับนานาชาติ และได้ยกโรคเบาหวานเป็นโรคที่คุกคามต่อสุขภาพของประชาชนโลกอย่างร้ายแรง

World Diabetes Day

วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันเบาหวานโลก (World Diabetes Day) ได้กำหนดให้ใช้ สัญญลักษณ์เป็นวงกลมสีฟ้า ชื่อว่าUnited for Diabetes (ร่วมมือ ร่วมใจ ต้านภัยเบาหวาน)   มีสาระสำคัญคือ วงกลม เป็น สัญญลักษณ์แห่งชีวิตและสุขภาพ สื่อความหมายถึงการร่วมมือกัน ส่วนสีฟ้า เป็นสีที่สื่อถึงท้องฟ้าที่ปกคลุมทั่วทั้งโลก โดยรวมแล้วก็คือการร่วมมือกันของคนทั้งโลกเพื่อต้านภัยจากโรคเบาหวานนั่นเอง โดยมีจุดประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาคมโลกได้ตระหนักถึงภัยอันร้ายแรงจากโรคเบาหวาน เนื่องจากโรคเบาหวานเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้ประชาชนโลกเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนต่างๆ เป็นจำนวนมาก เช่น โรคหัวใจ โรคไตตลอดจนได้รับความพิการเสียอวัยวะ เป็นอัมพฤกษ์และตาบอดได้

ในส่วนของประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ให้อยู่ในความดูแลของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ร่วมกับสมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาโรคเบาหวานในประเทศและเป็นศูนย์ข้อมูลที่สำคัญ และยังมีศูนย์เบาหวานประจำโรงพยาบาลทุกแห่ง เพื่อให้ข้อมูลความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับโรคเบาหวาน และช่วยเผยแพร่ข้อมูลในการป้องกันดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยความปกติสุข