กิจกรรมงานเสวนา

ผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CELLFOOD ต่อพฤติกรรมทางคลินิกของเด็กที่เป็นออทิสติก

ในวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557   ที่ผ่านมา คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมกับ บริษัท เอทีเอ็ม กรีนเฮลท์ จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมงานเสวนา ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) งานเสวนาครั้งนี้เป็นการพูดคุยกันในเรื่องของการวิจัย “ผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CELLFOOD ต่อพฤติกรรมทางคลินิกของเด็กที่เป็นออทิสติก”     ซึ่งได้รับเกียรติจาก

อาจารย์แพทย์หญิง รัตโนทัย พลับรู้การ แพทย์ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าโครงการวิจัย

คุณวิไลรัตน์ ชัชชวลิตสกุล หัวหน้างานพยาบาลคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

คุณนวลจันทร์ ลงยันต์   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

คุณธฤต โอภาสวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอทีเอ็ม กรีนเฮลท์ จำกัด

คุณสุธนี ชยางพัทธ์ กรรมการบริหาร บริษัท เอทีเอ็ม กรีนเฮลท์ จำกัด เข้าร่วมเสวนา

และได้รับเกียรติจากอาจารย์เพ็ญประภา เข็มแดง เป็นผู้ดำเนินรายการ

งานนี้มีคณะแพทย์ อาจารย์ กลุ่มคุณแม่เด็ก ออทิสติก และแขกผู้มีเกียรติให้ความสนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

ออทิสติก cellfood

จากสถิติของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) ในปี 2555 พบว่าคนไทยมีผู้เป็นออทิสติก กว่า 400,000 ราย ซึ่งเป็นเด็กอายุ 1-18 ปี มาเข้ารับการดูแลถึง 15,234 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ถึง 21% และถ้าเปรียบเทียบกับปี 2553 จะเพิ่มขึ้นถึง 126% ซึ่งเป็นอัตราเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง จากข้อจำกัดด้านสถานพยาบาล องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวนบุคลากรที่มีความสามารถในการดูแลเด็กที่เป็นออทิสติกนั้นยังห่างไกลกับจำนวนเด็กที่ต้องการ การดูแลเป็นพิเศษ ทำให้เด็กออทิสติกอีกเป็นจำนวนมากต้องอยู่ในสังคมต่อไปโดยขาดการดูแลอย่างเหมาะสมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง

วิธีรักษา เด็กออทิสติก

คุณธฤต โอภาสวงศ์ ผู้บริหารของบริษัทฯ ตัวแทนนำเข้าผลิตภัณฑ์ CELLFOOD จากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ที่ CELLFOOD อาจจะสามารถมีส่วนช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กออทิสติกในทางที่ดีขึ้นได้บ้าง จึงได้มีการประสานงาน และร่วมมือกับทางคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เพื่อเริ่มทำการวิจัยศึกษา CELLFOOD กับเด็กออทิสติก จำนวน 40 คน ที่มีอาการรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมาก โดยเริ่มการวิจัยนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 – 30 เมษายน 2556   รวม 10 เดือน โดยให้เด็กดื่มน้ำผสม CELLFOOD จำนวน 8 หยดต่อครั้ง วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 3 เดือนติดต่อกัน ทั้งนี้ได้มีการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมก่อน และหลังการให้ CELLFOOD

อาจารย์แพทย์หญิง รัตโนทัย พลับรู้การ

ผลการวิจัย โดยการศึกษาแบบ Prospective Cross Over และใช้วิธีประเมินพฤติกรรมด้วย Corners Parenting Rating Scalesพบว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติพฤติกรรมที่สังเกตได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ได้แก่ พฤติกรรมการเหม่อลอย ขี้กลัว อยู่ไม่นิ่งลุกไปมา วอกแวกสมาธิสั้น ขโมยของ อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย มีปัญหาการเรียนของกลุ่ม Attention Deficit Hyperactivity Disorder พฤติกรรมการลักขโมย และปัญหาด้านท้องผูก

คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ออทิสติก cellfood

ทั้งนี้ อาจารย์แพทย์หญิง รัตโนทัย ได้ให้ข้อสังเกตว่า เหตุผลที่พฤติกรรมของเด็กดีขึ้น อาจเกิดจาก การที่เด็กได้รับ CELLFOOD ซึ่งสามารถเปลี่ยนอนุมูลอิสระให้กลายเป็นออกซิเจน ทำให้ปริมาณออกซิเจนบริสุทธิ์ในระดับเซลล์สูงขึ้น โดยเฉพาะเซลล์สมองของเด็กออทิสติกซึ่งปัจจุบันการ Treatment โดยวิธี Hyperbaric Oxygen chamber (ห้องปรับออกซิเจนความดันสูง) ทำได้ยากลำบากมาก เนื่องจากจำนวนเครื่องมีจำกัดและค่าใช้จ่ายสูง ส่วนการช่วยแก้ปัญหาท้องผูก อาจเกิดจากเอนไซม์บางชนิดใน CELLFOOD ซึ่งช่วยในการย่อยอาหาร    พฤติกรรมที่ดีขึ้นเหล่านี้ ยังมีผลต่อเนื่องถึง 3 เดือนในกลุ่มตัวอย่าง 12 จาก 40 คนแม้หลังการหยุดทาน CELLFOOD ไปแล้วเป็นเวลา 3 เดือน

ออทิสติก cellfood ออทิสติก cellfood

บริษัท เอทีเอ็ม กรีนเฮลท์ จำกัด ขอขอบพระคุณ คณะผู้ดำเนินงานวิจัย อาจารย์แพทย์หญิง รัตโนทัย พลับรู้การ แพทย์ทรงคุณวุฒิหัวหน้าโครงการวิจัย   คุณวิไลรัตน์ ชัชชวลิตสกุล   หัวหน้างานพยาบาลคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี   คุณนวลจันทร์ ลงยันต์   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี   และอาจารย์เพ็ญประภา เข็มแดง ผู้ดำเนินรายการ   รวมถึงแขกผู้มีเกรียติทุกๆท่าน   ที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ออทิสติก cellfood ออทิสติก cellfood (10) ออทิสติก cellfood